ALGEMENE- & FACTUURVOORWAARDEN

1. ALGEMENE BEPALINGEN
Onze overeenkomsten worden volledig en uitsluitend beheerst door de hiernavermelde algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Overeenkomstig artikel 1134 BW gelden ze gelden tussen partijen uitdrukkelijk als wet voor iedere contractuele relatie met onze klanten, zelfs dan, indien er door ons niet uitdrukkelijk werd naar verwezen. De klant wordt geacht deze voorwaarden uitdrukkelijk en ondubbelzinnig te aanvaarden. Geen enkele aan of verkoopsvoorwaarden van de klant zijn toepasselijk in de contractuele relatie en zijn derhalve in geen enkel geval ons tegenwerpelijk zelfs indien we ze niet uitdrukkelijk hebben verworpen.

2. AANVAARDING EN PROTEST
Het uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaarden van huidig factuur geldt als aanvaarding van de voorwaarden. Protest dient te gebeuren binnen de 5 kalenderdagen. Het uitblijven van protest binnen de gestelde termijn geldt als aanvaarding van de voorwaarden.

3. OFFERTES
Onze prijzen zijn altijd deze geldend binnen het bestek van de door de klant goedgekeurde offerte. De prijzen gelden, indien de termijn niet uitdrukkelijk werd bepaald, 1 maand vanaf de datum van de offerte. Niettemin, en dit onder voorbehoud van de dwingende wettelijke bepalingen ter zake, vallen alle verhogingen van de fabricagekosten van onze producten en/of alle verhogingen van andere kosten of bijkomstige verkoopskosten tussen het ogenblik van de goedkeuring van de offerte door de klant en de eigenlijke levering van de bestelling, ten laste van de koper.
Eventuele of beweerde onjuistheden in onze offertes dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de offerte.

4. ORDERS EN ORDERBEVESTIGING
Alle bestellingen dienen schriftelijk tot ons gericht of bevestigd te worden. Mondelinge of telefonische bestellingen zullen onmiddellijk, eventueel per fax of email, bevestigd worden, behoudens stilzwijgende verzaking aan deze vereiste van onzentwege.
De bestellingen worden slechts als definitief aangezien na ondertekening van de offerte door een gemachtigd persoon en een bijgaande betaling van een eerste voorschot van 20% en na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding onzentwege en onder de voorwaarden van onze verkoops, leverings en betalingsvoorwaarden.
In geval van intrekking van de bestelling tussen de ondertekening van overeenkomst en het begin van uitvoering van de overeenkomst, blijft het voorschot in volle recht verworven door ons als winstderving, onverminderd ons recht om de uitvoering in natura te eisen.
Een opdracht of bestelling die om reden van overmacht in onze hoofde niet kan worden uitgevoerd zal in hoofde van de klant geen aanleiding geven om schadevergoeding te bekomen.

5. LEVERINGEN EN TERMIJNEN
De aangegeven leveringstermijnen zijn maar ter oriëntering en ter informatieve titel opgegeven en zijn voor ons nooit bindend. De klant zal de goederen dus niet mogen weigeren voor leveringen buiten de opgegeven termijnen. Een vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot boeten, of schadevergoedingen.

6. PRIJZEN
Al onze prestaties worden steeds gefactureerd volgens de tarieven van kracht op het ogenblik van de levering, behoudens uitdrukkelijk hiervan afwijkend beding. Onze prijzen kunnen aangepast worden ingeval van muntontwaarding. Speciale verpakkingen, transport-, verzendingskosten en eventuele lasten zijn niet in de prijs begrepen en zijn ten laste van de klant. Bij overeenkomsten in vreemde munten, zullen alle transfer, -innings-, wisselkoers-, bank-, en andere kosten ten laste zijn van de klant zonder dat afbreuk mag worden gedaan aan het factuurbedrag in EUR.
Wij hebben het recht om een meerprijs te vorderen, ingeval van wijziging van de inhoud der bestelling, zonder dat de klant hiertoe verzet kan aantekenen, zelf indien wij zouden hebben nagelaten deze meerprijs mee te delen.

7. SCHORSING – OVERMACHT
Oorlogen, stakingen, epidemieën, onderbrekingen in het vervoer, schaarsheid van de grondstoffen, braak aan materiaal en machines, belemmering voortkomend uit beslissingen van de overheden inzake vervoer, wisselkoers of interne economische reglementeringen, ongevallen of om het even welke andere oorzaken, alsook toevallige oorzaken of geval van overmacht, machtigen ons de uitvoering van onze lopende overeenkomsten en contracten op te schorten en/of ze te laten uitvoeren zonder vergoeding noch schadeloosstelling. Elk geval van overmacht, zolang het duurt, schort de uitvoering van het contract op en verlengt de leveringstermijn met een even lange tijdsduur. In geen geval mag de klant gebruik maken van een vertraging in de levering om een bestelling op te zeggen of om te weigeren de goederen in ontvangst te nemen.

8. INTELLECTUELE RECHTEN

8.a. Binnen het kader van de wettelijke bepalingen op het gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke concurrentie blijven alle door ons ontworpen ontwerpen, schetsen, maquettes (in welke techniek dan ook), copywriting en fotografie uitsluitend onze eigendom en mogen noch nagemaakt noch aangepast worden zonder onze
nadrukkelijke toestemming. De hierboven opgesomde lijst van grafische vormen/communicatiedragers is niet limitatief. Bij wijze van uitzondering kunnen de hierboven opgesomde grafische vormen/communicatiedragers wel worden herdrukt, op voorwaarde dat en enkel en alleen indien geen enkele wijziging aan het originele ontwerp wordt aangebracht. Elke aanpassing van een origineel ontwerp, buiten het medeweten en/of zonder onze toestemming, wordt beschouwd als een inbreuk op het hierboven genoemde artistieke en industriële eigendomsrecht. Het afgeven of aanrekenen van opmaak, tekeningen, foto's, films, enz. maakt op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen inbreuk op het voorgaande. In het geval dat de klant toch het originele ontwerp zelf wenst aan te passen en/of het eigendomsrecht wenst te bekomen, zal een aparte offerte worden opgemaakt waarin de kosten en voorwaarden voor deze handeling worden opgesomd.

8.b. Opmaak, films, foto's, tekeningen, enz. door en/of voor ons vervaardigd maken auteursrechtelijk deel uit van ons materieel. De opdrachtgever kan, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande wederzijds goedgekeurde schriftelijke overeenkomst, de afgifte ervan niet eisen.

8.c. De klant erkent dat het gebruik van de door ons aangeleverde fonten deel uitmaakt van de algemene voorwaarden en regels van de producenten/leveranciers van deze fonten. Bijgevolg kunnen wij deze fonten niet ter beschikking stellen van de klant, tenzij en enkel op voorwaarde dat deze expliciet aanduidt de geldende voorwaarden te zullen respecteren en de nodige licenties voor gebruik van de fonten te zullen aankopen.

8.d. De klant erkent dat het gebruik van fotomateriaal en illustraties onderworpen is aan specifieke voorwaarden en regels met betrekking tot gebruik en verspreiding. Deze regels houden rekening met het formaat van het aangeleverde fotomateriaal/illustratie(s), de gebruiks- en promotiedoeleinden, oplage, geografische verspreiding, etc... Wij verbinden ons ertoe bij elk project een aparte offerte op te maken voor de klant waarin bovenvermelde criteria binnen het kader van het geldende project duidelijk worden omschreven. Het gebruiksrecht van het fotomateriaal/ illustratie(s) is direct verbonden met de goedkeuring door de klant van deze offerte.

9. KLACHTEN
Zichtbare gebreken dienen vastgesteld te worden bij de levering van de goederen en schriftelijk gemeld uiterlijk daags na de levering, bij gebreke waaraan het zichtbaar gebrek zal geacht worden te zijn aanvaard door de klant. Klachten en opmerkingen dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 8 dagen na levering. Vrijwaring voor verborgen gebreken wordt overeenkomstig artikel 1643 BW conventioneel uitgesloten, behoudens andersluidend beding, waarbij de termijn voor vrijwaring alsdan in ieder geval verstrijkt na de hierna vermelde garantieperiode.

10. GARANTIE

10.a. De garantieperiode op ontwikkelde programmatuur, websites en webapplicaties bedraagt 6 maanden beginnend vanaf de levering en/installatie. Bij eventuele gebreken dient de koper ons binnen de 8 dagen na ontdekking ervan per e-mail, fax of brief aan te schrijven met een duidelijke beschrijving van de gebreken. De garantie vervalt, indien onze voorschriften niet nageleefd worden, wanneer er door de klant of derden aanpassingen of pogingen tot aanpassingen/herstel zijn gebeurd in de programmacode en andere geleverde goederen, evenals wanneer de facturen niet op de vervaldag betaald werden.

10.b. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden en er kan geen schadevergoeding geëist worden voor enig verlies van data of andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade van/aan uw website, webtoepassing of uw serverconfiguratie. De koper is verantwoordelijk voor het juist omspringen met de programmatuur en het regelmatig nemen van backups.

10.c. De gebreken aan de materie en aangeboden diensten of de verborgen gebreken, ook de vergissingen van om het even welke aard, kunnen ons maar verplichten tot uitsluitend en alleen de vervanging van de door ons erkende defecte goederen en geboden diensten en dat derhalve met nadrukkelijke uitsluiting van alle andere onkosten, vergoedingen of schadeloosstellingen.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven derhalve onze eigendom tot aan de volledige betaling. Zolang deze betaling niet heeft plaatsgevonden, is het de klant niet geoorloofd de goederen te verkopen of als onderpand of waarborg te geven. Het risico van de goederen gaat over op de koper vanaf de terbeschikkingstelling van de goederen en dit gedurende de gehele periode van eigendomsvoorbehoud.

12. BETALINGEN
Onze facturen zijn betaalbaar te Zwarte Molenstraat 60, 1671 Elingen, BELGIË uiterlijk en ten laatste op de vervaldag vermeld op de factuur. Het trekken van wisselbrieven brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en houdt niet in dat de facturen niet meer te ELINGEN betaalbaar zouden zijn.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur zal het nog verschuldigde bedrag automatisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00 Euro, overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de vergoeding forfaitair is, en dat deze, in afwijking van artikel 1231 BW niet kan verminderd worden, zelfs indien de niet betaling slechts gedeeltelijk is.
Verwijlintresten ten belopen van 12% op jaarbasis zijn eveneens van rechtswege verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur , zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling nodig is, zulks overeenkomstig artikel 1139 BW. Bij de berekening van deze termijnen wordt iedere aangevangen maand beschouwd als een volledige maand.
Indien er voorschotten worden gevraagd zijn wij gerechtigd, bij niet betaling op de vervaldata onze prestaties op te schorten. Na schriftelijke melding zijn wij gerechtigd de overeenkomst als verbroken te beschouwen ten laste van de klant die alsdan, naast hiervoor vermelde schadebeding en intresten op het niet betaalde bedrag een schadevergoeding verschuldigd is van 40% van de totale overeengekomen prijs.
Alle voorheen gesloten overeenkomsten betreffende betalingsmodaliteiten worden automatisch herroepen bij niet-betaling op de vervaldag en het saldo van alle openstaande facturen zal onmiddellijk opeisbaar worden.

13. VERBREKING
Indien de klant de overeenkomst verbreekt, na begin van uitvoering, zal hem een schadevergoeding van 40% van het totaal bedrag van de werken kunnen aangerekend worden, onverminderd ons recht om de uitvoering in natura te vorderen. Alle kosten die zouden kunnen voortvloeien uit de onrechtmatige verbreking van de klant zijn en blijven integraal ten zijne laste.
Deze vergoeding is eveneens door de klant verschuldigd, indien deze zijn verplichtingen spruitend uit de gesloten overeenkomst niet zou nakomen, waardoor wij zouden genoodzaakt worden de onrechtmatige verbreking in hoofe van de klant vast te stellen.
Dit recht de verbreking vast te stellen ten nadele van de klant bestaat ook bij iedere wijziging in de toestand van de klant, waarbij dan evenwel geen schadevergoeding door de klant verschuldigd is.

14. NIETIGHEID
De nietigheid, ongeldigheid of niet toepasselijkheid van een artikel of onderdeel ervan heeft enkel tot gevolg dat enkel dit artikel of onderdeel ervan als niet geschreven wordt beschouwd. De geldigheid en toepasselijkheid van de overige artikelen blijft onverkort gelden.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Op alle eventuele betwistingen betreffende onze verkopen, leveringen of prestaties is uitsluitend en alleen het Belgisch Recht toepasselijk, ongeacht de plaats waar deze verkopen, leveringen of prestaties tot stand zijn gekomen.
In geval van betwisting is bovendien enkel de Rechtbank van Brussel bevoegd. Zo het geschil tot de materiële bevoegdheid behoort van de Vrederechter al uitsluitend het Vredegercht van het kanton LENNIK bevoegd zijn.